Download als PDF Download als word document (DOCX) Download als word document (DOC)

1. Definities
RC Dakkoffers, hierna te noemen verhuurder;
Degene die de huurovereenkomst aan gaat, hierna te noemen huurder;
Onder de dakkoffer wordt verstaan; de dakkoffer/skibox inclusief alle bijbehorende accessoires.

2. Aangaan van de huurovereenkomst
Nadat verhuurder per mail bevestigd heeft dat de dakkoffer nog beschikbaar is in de betreffende periode, dient de huurder binnen 3 dagen (tenzij anders overeengekomen) ontvangen, zal de definitieve huurovereenkomst worden opgemaakt. Indien de aanbetaling niet tijdig ontvangen is, zal de reservering vervallen en dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend. De huurder gaat geheel en onvoorwaardelijk akkoord met de in de huurovereenkomst overeengekomen duur van de huur en het vastgestelde tarief. Verder gaat de huurder geheel en onvoorwaardelijk akkoord met de algemene huurvoorwaarden van RC Dakkoffers.

3. Tussentijdse wijziging van de huurovereenkomst
Indien huurder na het afsluiten van de huurovereenkomst een wijziging wil doorvoeren in de overeenkomst/huurtermijn, is dit alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van verhuurder. Verhuurder brengt hiervoor € 10,00 per wijziging aan administratiekosten in rekening.

4. Beëdiging van de huurovereenkomst
De huurovereenkomst eindigt op het moment dat de huurder de dakkoffer (inclusief accessoires zoals sleutels, dakdragers e.d.) heeft teruggebracht en de verhuurder de dakkoffer heeft gecontroleerd op beschadigingen en/of gebreken. Pas wanneer de verhuurder constateert dat de dakkoffer onbeschadigd en in goede staat is ontvangen, is de huurovereenkomst beëindigd. Voorts dient de huurder de koffer schoongemaakt af te leveren. Indien de koffer niet schoongemaakt afgeleverd wordt, zal er € 10,00 aan schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

5. Betaling van de huurovereenkomst
Huurder dient de overeengekomen huurprijs, inclusief de overeengekomen borgsom 3 weken voorafgaand aan het begin van de huurovereenkomst over te maken op het rekeningnummer van de verhuurder. Wanneer deze niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, zal de huurovereenkomst ontbonden worden en zal de overeengekomen aanbetaling niet worden teruggestort. Verder zal ook artikel 8 in werking treden en dient u 40% van de overeengekomen huursom te betalen.

6. Ophalen, terugbrengen
De huurder dient bij het afhalen van de dakkoffer een geldig legitimatiebewijs te tonen. Hiervan zal verhuurder een kopie maken voor zijn administratie. Verhuurder behoudt zich het recht voor om vooraf de gegevens te controleren, danwel achteraf de gegevens te verstreken aan derden, indien er sprake is van misbruik, misdrijf, schade voor verhuurder of bewust schade toebrengen aan goederen van verhuurder. Huurder is zelf aansprakelijk voor het (juiste) plaatsen van de dakkoffer. Verhuurder kan hem hierbij helpen, maar is niet aansprakelijk voor fouten tijdens het plaatsen. De verhuurder geeft duidelijke uitleg over hoe de dakkoffer te plaatsen is. De verhuurder ontvangt bij het terugbrengen van de dakkoffer de overeengekomen borgsom contact retour. Dit tot maximaal het betaalde bedrag minus overige kosten. Dit uiteraard alleen als aan alle eisen, vermeld in artikel 4 en 7 van deze huurvoorwaarden is voldaan.

7. Reparatie bij schade
Indien er schade wordt geconstateerd bij het retourneren van de dakkoffer, zijn de kosten voor reparatie hiervan voor de huurder. De reparatiewerkzaamheden zullen door verhuurder worden uitgevoerd, dan wel door een door de verhuurder aan te stellen bedrijf. Reparatie van normale slijtage dient ook door de verhuurder te worden uitgevoerd, dan wel door een door de verhuurder aan te stellen bedrijf. Indien dit niet mogelijk is, dient de huurder te overleggen met verhuurder over de reparatie ter plaatse en de kosten. Huurder dient een gespecificeerde factuur te overleggen van de werkzaamheden. Alleen wanneer huurder met de verhuurder heeft overlegd en de verhuurder akkoord is gegaan met de reparatiewerkzaamheden en het reparatiebedrag, zal de verhuurder de gemaakte kosten vergoeden. Ook moet alle oude onderdelen bij de verhuurder worden ingeleverd. In alle overige gevallen komen de gemaakte kosten voor rekening van de huurder.

8. Annulering van de huurovereenkomst
Bij annulering van de huurovereenkomst wordt het volgende in rekening gebracht bij huurder. Minimaal 6 weken voor het begin van de huurovereenkomst € 25,00. Minimaal 3 weken voor het begin van de huurovereenkomst 40% van de vastgestelde huurprijs. Indien binnen 3 weken voor het begin van de huurovereenkomst een annulering volgt; 60% van de vastgestelde huurprijs.

9. Het overschrijden van de huurtermijn
Wanneer de dakkoffer later dan de overeengekomen termijn, zoals in de huurovereenkomst staat vermeld, wordt ingeleverd, zal de huurovereenkomst onverminderd doorlopen tot het moment dat de dakkoffer weer is ingeleverd bij de verhuurder. Deze algemene huurvoorwaarden blijven ook dan van toepassing op de huurovereenkomst. De verhuurder heeft het recht om de dakkoffer onmiddellijk in te nemen na het aflopen van de overeengekomen huurtermijn. Verder dient de huurder per dag dat de dakkoffer te laat wordt ingeleverd een extra vergoeding te betalen van € 7,50 per dag. Dit komt boven op de in de huurovereenkomst overeengekomen dagprijs. Verder komt de geleden schade van de verhuurder volledig voor rekening van de huurder. Denk hierbij aan het huren van een extra dakkoffer voor een andere afnemer. De huurder is zelf verantwoordelijk om hiervoor voldoende verzekerd te zijn.

10. De huurder en het gebruik
De huurder van de dakkoffer dient minimaal 18 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs. Alleen de huurder, die genoemd wordt in de huurovereenkomst, is gemachtigd de dakkoffer te gebruiken. Indien directe naasten de dakkoffer gebruiken, is de huurder zelf ten volle verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. Het is de huurder ook niet toegestaan om de dakkoffer door te verhuren aan derden. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de dakkoffer wordt gebruikt waarvoor deze is bedoeld en dat dit op een zorgvuldige wijze wordt gedaan. De dakkoffer mag enkel gebruikt worden in landen die vallen binnen de Europese Unie.

11. Verzekering dakkoffer
De huurder dient de dakkoffer zelf te verzekeren tegen diefstal, schade van buitenaf e.d. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle mogelijke schade die niet gedekt wordt door de verzekering van de huurder. Hieronder valt bijvoorbeeld schade die ontstaan is door het rijden onder invloed van alcohol of drugs.

12. Overmacht
RC Dakkoffers is niet aansprakelijk indien een tekortkoming haar niet kan worden toegerekend (overmacht) In geval van overmacht heeft RC Dakkoffers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Er is in ieder geval sprake van overmacht, indien een tekortkoming van RC Dakkoffers het gevolg is van; oorlog, incidentele geweldmanifestaties, muiterij of opstand, het niet retourbrengen van de dakkoffer door een eerdere huurder, danwel dat de koffer in zodanige staat is teruggebracht, dat deze niet verhuurd kan worden, een tekortkoming van de klant, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid of van een toezichthoudende instantie, boycotacties. RC Dakkoffers zal voor zover mogelijk in een situatie van overmacht proberen een vergelijkbare koffer te regelen. In geval van overmacht van RC Dakkoffers zijn partijen slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan voor zover de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast komt te staan dat nakoming van de overeenkomst gedurende 14 dagen niet mogelijk zal zijn. Ontbinding is alleen toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Het ontbindingsrecht komt de klant niet toe, indien het bestaan van de overmacht aan hem is toe te rekenen.

13. Vrijwaring verhuurder
De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle mogelijke schade aan de auto, bagage, eventuele andere inhoud van de dakkoffer en alle andere voorkomende schade. De huurder kan ook nimmer aansprakelijk gehouden worden bij het foutief overnemen van de persoonsgegevens, dan wel foutief aanleveren van persoonsgegevens. Verhuurder dient voor ondertekening van de huurovereenkomst aan te geven welke gegevens niet juist zijn vermeld. Bovengenoemde zaken kunnen nooit aanleiding zijn om de huurovereenkomst niet na te komen.

14. Overige bepalingen
De verhuurder behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een dakkoffer te weigeren. De huurder is zelf verantwoordelijk om de gereden snelheid van de auto aan te passen vanwege het gebruik van de dakkoffer en de lading in de dakkoffer. Dit is mede afhankelijk van de auto en de lading in de dakkoffer. Alle omstandigheden, zowel beschreven als onbeschreven, die redelijkerwijs te verwijten zijn aan de huurder en schade aanbrengen aan de verhuurder, kunnen door de verhuurder aan rechterlijke instanties worden voorgelegd. Alle gemaakte kosten komen dan volledig voor rekening van de huurder. Deze huurvoorwaarden zijn te allen tijde geldig, tenzij er nadrukkelijk melding van wordt gemaakt dat er van een bepaald artikel wordt afgeweken.